پریزهای هوشمند اوون

قفل هوشمند ییل

  • اسلاید اول
  • اسلاید دوم
  • اسلاید سوم

کلید هوشمند

سنسور حرکت

پریز هوشمند

سنسور در

اپلیکیشن لینکپ اسمارت

هاب زیگبی لینکپ

قفل هوشمند ییل

سنسور در

پریز هوشمند

مشاوره رایگان