ماژول هوشمندسازی برای کنتورهای برق با خروجی دیجیتال