بستر اینترنت اشیاء لینکپ

فناوری‌های ارتباطی ویژه IoT، سرور مرکزی و APIهای مورد نیاز